آغاز فرآیند داوری جشنواره

با پایان یافتن مرحله ذریافت طرح و ایده ها در «نخستین جشنواره طرح و ایده های برتر» ، فرآیند داوری آغاز شده است و در حال انجام می باشد. لذا ضمن تشکر از تمامی شرکنندگان محترم تقاضا می شود منتظر اتمام مرحله داوری باشند و اخبار جشنواره را از طریق همین ویگاه پیگیری نمایند.